سیم های انعطاف پذیر (افشان)

کاربرد سیم های انعطاف پذیر :

سیم های دارای ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت : این نوع سیم ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، درمحیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .

سیم های دارای ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت : این نوع سیم ها برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

به کارگیری این نوع سیم ها برای نصب مستقیم روی سینی کابل ، کانال کابل کشی و مخازن مجاز نیست .

ساختار سیم های انعطاف پذیر :

هادی : مس آنیل شده گروه ۵ ( انعطاف پذیر یا افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228

عایق :آمیزه PVC از نوع PVC/C

استاندارد مرجع سیم های انعطاف پذیر :

۶۰۲۲۷ IEC 02 یا ISIRI(607)02 با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت برای سطوح مقاطع بیش از ۱ میلیمتر مربع .
۶۰۲۲۷ IEC 06 یا ISIRI(607)06 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت برای سطوح مقاطع ۵/۰ ، ۷۵/۰ و ۱ میلیمتر مربع .

ولتاژ تست سیم های انعطاف پذیر :

ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ :آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت
ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ :آزمون ولتاژ در ۲۵۰۰ ولت