کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی

کاربرد کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی :

این نوع کابل ها برای جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می باشند . برای این نوع کابل ها که انحصارا” به منظور جوشکاری در نظر گرفته شده اند ولتاژ نامی تعیین نشده است .

ساختار کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی :

هادی :مس آنیل شده که حداکثر قطر آن در ستون ۲ جدول مشخصات تعیین شده است

عایق :آمیزه TPR با حداقل استحکام کششی ۵/۱۲ نیوتن بر میلی متر مربع

جداکننده :نوار پلی استری که روی هادی را می پوشاند .

استاندارد مرجع کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی :

۲۴۵ IEC 81 [ ISIRI ( 1926 ) 81 ]